Etikai Kódex

Általános irányelveink


 • Munkánk során tisztelettel és tisztességesen kell viselkednünk mindenkivel, akivel munkánk végzése során kapcsolatba kerülünk.
 • Szakmánkat erkölcsi elvek alapján vagyunk kötelesek gyakorolni, és tartózkodnuk kell minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját, a szakmánk vagy vállalkozásunk jó hírnevét.
 • Tevékenységünket a kölcsönös együttműködés szellemében folytatjuk úgy, hogy az összhangban legyen a jogszabályok előírásaival.
 • Tevékenységük folytatása közben kötelesek vagyunk valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartására.
 • Tartózkodnuk kell minden jellegű megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre
 • A mindennapi tevékenységük során törekednük kell a professzionalizmusra, és a mély szakmai tudásra.
 • Semmilyen körülmények között nem veszünk részt olyan tevékenységben, amely az általános vagy egyedi versenyszabályok megsértésére irányul. Tiszteletben kell tartanunk a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát és tisztaságát.
 • Tilos üzleti titok tisztességtelen módon történő megszerzése vagy felhasználása, valamint azok jogosulatlanul mással történő közlése vagy nyilvánosságra hozatala.
 • Tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely hátrányos a szakma és vállalkozásunk jó hírnevére, valamint minden olyan viselkedéstől, mely erkölcsi vagy anyagi hátrányt okozhat a kollégák, illetve a vállalkzás számára.
 • Nem törekedhetünk tisztességtelen haszon szerzésére.
 • Törekednünk kell arra, hogy az ügyfél igényeit - az üzleti etika keretein belül - legjobb tudásunk szerint teljesítsük.
 • Mindig tárgyszerűek, kommunikációnkban kerülnünk kell a túlzásokat és a megtévesztésre alkalmas kijelentéseket. Az adott ügyletre vonatkozó tényeket az ügyfeleik elől nem titkolhatjuk el, valamint nem adhatunk hamis tájékoztatást az ügyről egyik érintett félnek sem.
 • Ügyfeleik kiszolgálásában a tőlünk elvárható legmagasabb színvonalon vagyunk kötelesek eljárni, továbbá nem tehetünk különbséget a szolgáltatás szakszerűségére és minőségére vonatkozóan.
 • Egyetlen ingatlant sem kínálhatunk fel eladásra vagy bérletre érvényes, szabályosan megkötött megbízási szerződés nélkül.
 • Tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélnünk, azaz tilos indokolatlanul egyoldalú előnyt kikötnünk, vagy az ügyfelünket hátrányos feltételek elfogadására kényszerítenünk.
 • A legnagyobb gondosságot és maximális biztonságot kell nyújtanunk a rábízott ingatlanok és az azokban elhelyezett javakat illetően.
 • Megbízáskötésnél kötelesek vagyunk teljeskörűen informálni az ügyfeleket, felhívni a figyelmet a kockázatokra, szerződésmódosításnál kellő időben tájékoztatást adni, panaszok, észrevételek során a legnagyobb gondossággal eljárni.
 • A vevőinket kötelesek vagyunk tájékoztatni az összes tudomásukra jutott, rejtett hibáról.
 • Rendszerünkbenben található információk, adatok az ügyfeleinktől kapott tájékoztatáson alapulnak, azok valódiságáért a vállalkozásunk nem vállal felelősséget.
 • Az általunk írt hirdetéseknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazaknak, tisztességeseknek, pontosaknak kell lenniük, azok kizárólag a megbízóinktól kapott információkon alapulhatnak.
 • Minden ügyfelet tájékoztatni kell, ha az adott ügyletben részt vevő bármely félnél családi, baráti, üzleti, vagy egyéb, az ügylet kimenetelében szerepet játszó kapcsolat áll fenn.

Az Etikai Kódex rendelkezéseinek a megsértését vállalkozásunk az általa megfelelőnek tartott módon kezeli. Az Etikai Kódex rendelkezéseire a mindenkori, hatályos jogszabályi előírások vonatkoznak.

Vállalkozásunk fenntartja a jogot az Etikai Kódex módosítására.